2024-05-02 16:27:15

Natječaj za radno mjesto

OŠ POSAVSKI BREGI

10311 POSAVSKI BREGI, SAVSKA 70,

TEL: 01/2829193

MAIL: os.posavski.bregi@zg.t-com.hr

KLASA: 112-01/24-01/19

URBROJ: 238/10-107-24-04

Posavski Bregi, 02.05.2024.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 , 68/18 i 156/23), ravnateljica Osnovne škole Posavski Bregi, objavljuje

NATJEČAJ

  • za radno mjesto UČITELJA/ICE ENGLESKOGA JEZIKA –1 izvršitelj/ica, na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 

  • za više informacija, kliknite na OPŠIRNIJE

OŠ POSAVSKI BREGI

10311 POSAVSKI BREGI, SAVSKA 70,

TEL: 01/2829193

MAIL: os.posavski.bregi@zg.t-com.hr

KLASA: 112-01/24-01/19

URBROJ: 238/10-107-24-04

Posavski Bregi, 02.05.2024.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 , 68/18 i 156/23), ravnateljica Osnovne škole Posavski Bregi, objavljuje

NATJEČAJ

-             za radno mjesto UČITELJA/ICE ENGLESKOGA JEZIKA –1 izvršitelj/ica,

na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 

Mjesto rada je u sjedištu škole.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Prema općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, posebnim uvjetima iz članka 105. i članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 156/23) i Pravilnika  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj 47/96 i 56/01) uz uvjet probnog rada u trajanju od 60 dana.

 

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine,” broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 , 68/18 i 156/23).

 

Rok za podnošenje prijave: od 03.05.2024. do 10.05.2024.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

•             životopis,

•             dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),

•             dokaz o položenom stručnom ispitu,

•             uvjerenje /potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 1 mjeseca od dana objave natječaja),

•             potvrda HZMO-a o radnom stažu (elektronički zapis),

•             dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme (preslika diplome). Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („Narodne novine“, broj 57/96 i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine,“ broj 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) te rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine,“ broj 82/15).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1 - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine," broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: OVDJE

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine," broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13) dužan je, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine," broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužan je, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno na adresu: Osnovna škola Posavski Bregi, Savska 70, 10311 Posavski Bregi, s naznakom „za natječaj – engleski jezik“ ili mailom na: os.posavski.bregi@zg.t-com.hr

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima, ispravama i ispunjava natječajne uvjete dužan/na je pristupiti procjeni prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku, te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Posavski Bregi.

Ako kandidat ne pristupi postupku procjene, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Poziv kandidata na intervju s Povjerenstvom, vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljen na mrežnoj stranici škole (http://www.os-posavski-bregi.skole.hr/)

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.                                                                                                    

                                                                                                                 Ravnateljica: Renata Koić, prof.


Osnovna škola Posavski Bregi